Zapowiedzi wydarzeń

 • powiewajaca-flaga-polski.gif
 • swieta_majowe_soswklecko.png

Szukaj

Pedagog i Psycholog

 

 

mgr Agnieszka Karbowiak

CZAS PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/22

poniedziałek: 8.00-10.30 ; 12.30-13.30

wtorek: 9.30-10.30 

środa: 12.30-13.30

czwartek: 8.00-8.30 

piątek: 8.00-11.30 ; 12.30-13.30

 

 

mgr Karolina Podstawska

CZAS PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/22

poniedziałek: 8.00-8.30 ; 11.30-12.00 ; 13.00-14.00

wtorek: 8.00-9.00 ; 11.30-12.00 ; 13.00-14.00

środa: 8.00-8.30 

czwartek: 8.00-8.30 , 11.30-14.00

piątek: 8.00-8.30 ; 11.30-13.00

 

 

mgr Michał Barański 

CZAS PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/22

poniedziałek: 8.00-14.00

wtorek: 8.00-9.00 ; 10.00-13.00

środa: 9.00-12.00 , 13.00-14.00

czwartek: 10.00-11.00 , 13.00-15.00

piątek: 8.00-13.00

 

INFORMACJE O PROJEKTACH I INNOWACJACH

 

>>>kliknij>>>

"Jestem niepełnosprawny - mam prawo kochać i żyć w społeczeństwie"

Niełatwo być rodzicem - podsumowanie projektu

 Event podsumowujący projekt "Jestem niepełnosprawny, mam prawo żyć i kochać w społeczeństwie - 2015"

 PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ-"TACY SAMI, A ŚCIANA MIĘDZY NAMI"

W roku szkolnym 2014/15 rozpoczęto międzyszkolną innowację pedagogiczną Tacy sami a ściana między nami” – integracja  wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku z młodzieżą Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku. Realizacja innowacji potrwa do końca roku szkolnego 2016/17.

Pomysł napisania innowacji zrodził się z obserwacji i rozmów z wychowankami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi oraz pracownikami Ośrodka. Potrzeba kontaktu z rówieśnikami spoza Ośrodka była tak silna, że wychowankowie w możliwy dla siebie sposób nawiązywali znajomości - często w sposób niewłaściwy, społecznie nieakceptowany. Mając na uwadze potrzeby wychowanków Ośrodka nawiązano współpracę z uczniami działającymi w Wolontariacie Młodzieżowym Klub Ośmiu. Wspólne spędzanie czasu wolnego, korespondencja na portalach społecznościowych, gry i zabawy przede wszystkim w plenerze, przyjmowanie wolontariuszy w Internacie, poznanie zasad gościnności i kulturalnego zachowania się wobec innych osób, rozumienia ich potrzeb są solidną podstawą oraz motywacją do zrealizowania zaplanowanych działań innowacyjnych. W trakcie trwania innowacji wychowankowie nabędą umiejętności organizacyjne; rozwiną wrażliwość estetyczną i sferę twórczą, emocjonalno - uczuciową, poznawczą, wykonawczą - podejmowane działania innowacyjne korzystnie wpłyną na osobowość wychowanków. Dzięki wspólnie podejmowanym działaniom innowacyjnym wychowankowie zdobędą  umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i aktywnego słuchania,  wyrażania i nazywania uczuć i emocji, poszerzy się wachlarz ich zainteresowań,  poznają różne formy spędzanie czasu wolnego w sposób konstruktywny, poprzez pracę twórczą wychowankowie ujawnią to co jest treścią ich dusz. Sukcesy przyczynią się do wzrostu poczucia własnej wartości i samoświadomości. Zaplanowane działania przyczynią się do podniesienia jakości pracy placówki, wzbogacą ofertę działań wychowawczych i kulturalno – oświatowych.

Zaplanowane działania innowacyjne nastawione są na wywołanie określonych zmian w zachowaniu wychowanków, wzrost samoświadomości i poczucia własnej wartości, kształtowanie postaw prospołecznych, rozwój i wzmocnienie pozytywnych i wartościowych cech osobowości oraz rozwój zainteresowań. Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną wymagają większego wzmacniania i zachęcania do wykonywania pewnych czynności niż ich rówieśnicy o prawidłowym rozwoju. Wolontariusze podczas podejmowanych działań będą pomagać wychowankom w przezwyciężaniu niewiary we własne siły, uzyskaniu lepszego samopoczucia i pewności siebie, w przyjmowaniu postawy czynnej wobec planowanych zadań poprzez życzliwą pomoc, kształtowanie pozytywnej atmosfery pracy i zabawy, stopniowanie trudności działań. Wszelkie działania będą dostosowywać do indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków.

Autorami innowacji są: mgr  Kamilla Kraczek – pedagog/nauczyciel i mgr Iwona Rezler - wychowawca Internatu.

Realizatorami innowacji są: pracownicy Ośrodka: mgr Kamilla Kraczek, mgr Iwona Rezler, mgr Monika Piechocka, mgr Tomasz Pietruszewski, mgr Renata Duda, mgr Marzena Serwatka oraz pracownicy Gimnazjum: mgr Natalia Maciuszek, mgr Lucyna Kamińska, mgr Monika Kaźmierczak-Pućka, mgr Agnieszka Krystman-Ksel.

              Adresatami innowacji są: wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. hm Zygmunta Imbierowicza w Kłecku oraz uczniowie działający w Wolontariacie Młodzieżowym Klub Ośmiu.

              W roku szkolnym 2014/15 zaplanowano organizację warsztatów artystycznych i kulinarnych, Wigilii, balu karnawałowego, Walentynek, Dnia Kobiet, „Olimpiady z jajem”, Wielkiej Zabawy Rodzinnej dla wychowanków i ich rodzin/opiekunów prawnych.                                        

Wychowankowie Ośrodka wraz z wolontariuszami podjęli następujące, wspólne działania:

 • spotkanie integracyjne; wyjazd integracyjny – „Dziećmiarki 2014”
 • Dzień Chłopca
 • „Pamięć wiecznie żywa” – porządkowanie nagrobków, zapalanie zniczy, itp.
 • warsztaty kulinarne – desery na Andrzejki; pierniki na święta Bożego Narodzenia
 • warsztaty artystyczne – ozdoby i dekoracje świąteczne; maski i dekoracje karnawałowe; dekoracje wiosenne; pisanki
 • Wigilia w Internacie
 • bal karnawałowy
 • zajęcia sportowe – rozgrywki w tenisa stołowego; zabawy terenowe; wycieczka rowerowa do Gorzuchowa; mecz piłki nożnej
 • zabawy muzyczne – konkurs karaoke
 • warsztaty fotograficzne – zdjęcia w plenerze
 • III Wielka Zabawa Rodzinna we wsi Borzątew.

Nie zorganizowano „Olimpiady z jajem”.

 Ewaluacja innowacji w roku szkolnym 2014/15

Zgodnie z założeniami innowacji pedagogicznej „Tacy sami a ściana między nami” po każdym jej etapie zostanie przeprowadzona ewaluacja podjętych działań. Dostarczy ona informacji na temat poziomu zaangażowania i zainteresowania wychowanków oraz celowości prowadzenia tego typu przedsięwzięć w przyszłości. Wyniki ewaluacji co roku zostaną opracowane i zaprezentowane Radzie Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku, wychowankom i ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz opublikowane na stronie internetowej placówki.

W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono wśród kadry pedagogicznej Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Międzyszkolnej Innowacji Pedagogicznej „Tacy sami a ściana między nami” – integracja wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku z młodzieżą Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku oraz opracowano wyniki:

- kwestionariusz ankiety wypełniło 38 osób

- 92,5% uznało, że wychowankowie rozwijali umiejętności komunikacji interpersonalnej

- 92,5% uznało, że wychowankowie przełamywali bariery komunikacyjne

- 92,5% uznało, że wychowankowie inicjowali i podtrzymywali kontakty z Wolontariuszami, 2,1% uznało, że nie

- 91,1% uznało, że wychowankowie spędzali czas wolny z wolontariuszami w sposób twórczy i aktywny

- 91,1% uznało, że wychowankowie poszerzyli swój wachlarz zainteresowań, 5,2% uznało, że nie

- 91,1% uznało, że wychowankowie nabywali umiejętność radzenia sobie w nowych trudnych i stresowych sytuacjach, 7,3% uznało, że nie

- 94,1% uznało, że wychowankowie czuli się ważnymi, zauważanymi i szanowanymi osobami

- 91,1% uznało, że wychowankowie dostrzegali różnice między ludźmi i je akceptowali, 2,1% uznało, że nie

- 94,1% uznało, że działania innowacyjne przyczyniły się do podniesienia jakości pracy placówki i wzbogaciły ofertę działań wychowawczych i kulturalnych

- 94,1% uznało, że zasadne jest dalsze podejmowanie działań innowacyjnych, 5,2% uznało, że ich to nie dotyczy.

W roku szkolnym 2014/15 na podstawie rozmów odbywających się na bieżąco z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku i ich rodzicami/opiekunami prawnymi, wolontariuszami oraz każdorazowych obserwacji stwierdza się, że:

- podejmowane działania były atrakcyjne oraz użyteczne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku i wolontariuszy - zgodne z założeniami programu innowacyjnego

- zasadne jest dalsze kontynuowanie działań innowacyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wychowankom, rodzicom/opiekunom, wolontariuszom, pracownikom za uczestnictwo, zaangażowanie, sumienność, pracowitość podczas wszelkich działań innowacyjnych w roku szkolnym 2014/15.

Dziękujemy

Kamilla Kraczek, Iwona Rezler