Zapowiedzi wydarzeń

  • powiewajaca-flaga-polski.gif
  • swieta_majowe_soswklecko.png

Szukaj

Szkoła Przysposabiająca do Pracy


 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształci się młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nadrzędnym kierunkiem szkoły jest podnoszenie poziomu funkcjonowania naszych uczniów, wspomaganie ich autonomii, przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej oraz dojrzałego życia w społeczeństwie.

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.

Dążymy do przygotowania młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych oraz aktywnego i samodzielnego (na miarę indywidualnych możliwości) dorosłego życia.

Kształcenie oparte jest o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nauka trwa trzy lata, jednakże w zależności od możliwości i potrzeb uczniów, cykl kształcenia może być wydłużony o rok do ukończenia przez nich 24 roku życia. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów.

Dla każdego ucznia jest tworzony indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, a jego postępy w nauce są dokumentowane w ocenach opisowych.

Po zakończeniu cyklu kształcenia młodzież nie otrzymuje kwalifikacji zawodowych, jest natomiast wyposażona w umiejętności i wiedzę, które mogą być wykorzystane podczas wykonywania prostych prac na otwartym rynku pracy.  

W procesie edukacji i terapii uczniów wyodrębnia się:

 

1. zajęcia edukacyjne:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne

To zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania i pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również zdobycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, a także rozwijają niezbędne kompetencje społeczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

  • zajęcia rozwijające komunikowanie się

Zajęcia mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w każdy możliwy dla ucznia sposób,  również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, czy też technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych i miejscach pracy.

  • przysposobienie do pracy

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

  • zajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwości współpracy z innymi uczniami.

W zależności od potrzeb uczniów, ale również od ich specyficznych zachowań i ograniczeń, w ramach przedmiotu mogą być organizowane zajęcia: malarstwo, batik, rysunek, kolaż, decoupage, modelarstwo/rzeźba, obróbka drewna/metalu, zajęcia muzyczne/wokalne, taniec, różne rodzaje gimnastyki przy muzyce, zajęcia sportowe, teatr/pantomima, florystyka, ogrodnictwo, tkactwo/dziewiarstwo, zajęcia komputerowe itp. Powyższe propozycje stanowią katalog zajęć do wyboru zgodnie z zainteresowaniami i mocnymi stronami ucznia. Katalog propozycji może być rozszerzany w zależności od warunków szkoły i lokalnego środowiska oraz od możliwości praktycznego wykorzystania osiągniętych umiejętności w życiu dorosłym.

  • wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne to zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Ważne jest, aby po zakończeniu nauki w szkole uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia.

  • religia/ etyka

Zajęcia, podczas których nauczyciel wprowadza uczniów w świat wartości, w którym najprostszym i najlepiej dla nich rozpoznawalnym jest pojęcie dobra. 

2. zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Dla osiągnięcia zaplanowanych celów nacisk jest położony na mocne strony uczniów. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, m.in. radzenie sobie ze stresem, aby uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

 

W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie „orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”.Podczas cyklu kształcenia młodzież doskonali sprawności szkolne tj.: czytanie, pisanie, liczenie, rozwija wiedzę na temat otoczenia społecznego i przyrodniczego, kształtuje umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu tj.: przygotowywanie posiłków, posługiwanie się pieniędzmi, dbanie o własne zdrowie, wygląd i bezpieczeństwo, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, uczestniczenie w życiu towarzyskim i wiele innych

W klasie przysposobienia do pracy uczniowie biorą udział w zajęciach przygotowujących ich do pracy w gospodarstwie domowym. Przygotowują proste potrawy, potrafią piec ciasta według przepisu, uczą się nakrywać do stołu, sprzątać, obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, obsługiwać sprzęt biurowy (np. kserokopiarka, drukarka, skaner, bindownica, laminarka) oraz pielęgnować rośliny. Zadaniem nauczyciela jest także usprawnianie manualne uczniów poprzez różne formy terapii zajęciowej. Młodzież szczególnie realizuje się podczas zajęć z zakresu rękodzieła, wykonując różnego rodzaju prace - sznurkowe, wyroby z gipsu, gliny i masy solnej, malowanie na szkle, wyszywanie, ozdabianie metodą decoupage itd.

W trakcie roku szkolnego organizowane są praktyki wspomagane oraz wycieczki tematyczne do różnych zakładów pracy, kina, teatru oraz obozy kilkudniowe, na których uczniowie doskonalą umiejętności samoobsługi, a także funkcjonowania i współpracy w zespole.

 

Zobacz galerię zdjęć!