Zapowiedzi wydarzeń

  • powiewajaca-flaga-polski.gif
  • swieta_majowe_soswklecko.png

Szukaj

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD)

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia WWRD prowadzą wykwalifikowani specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy wchodzą w skład zespołu WWRD:: pedagog specjalny, oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista komunikacji alternatywnej oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści. 

Zajęcia odbywają się w placówce, jednak w wyjątkowych wypadkach mogą być realizowane w domu.

Jednostki systemu oświaty, w których powołano zespoły muszą spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy, a zwiększenie liczby godzin wymaga zgody organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty, w której dziecko realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Jakie dzieci mogą skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju?

Zasadniczo każdemu dziecku, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju, przysługuje możliwość uczęszczania na zajęcia WWRD.

Aby nieco jednak rozjaśnić sytuację, podać można przykłady najczęstszych problemów, przez które dzieci mogą mieć potrzebę korzystania z takich zajęć – wymienić tutaj można:

  • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
  • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
  • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • niepełnosprawność umysłową,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • opóźnienie rozwoju mowy,
  • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
  • ogólne spowolnienie rozwoju.

Dla każdego dziecka objętego wczesnym wspomaganiem zespół opracowuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dziecko, u którego postawiono jedną z powyższych diagnoz może, a nawet powinno jak najwcześniej, po rozpoznaniu deficytu rozpocząć uczęszczanie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Im wcześniej maluch zacznie brać udział w zajęciach, tym więcej będzie mógł wypracować i lepiej przygotować się do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej zakańcza proces wczesnego wspomagania rozwoju.